การประกันคุณภาพ

Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • การประกันคุณภาพ

    วันที่อัพเดท 16 มีนาคม 2562 | - |

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 1994 : 45) 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 : ผลที่เกิดกับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : คุณภาพอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : ผลที่เกิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์