My video

What would you like to learn

Complete Education Solution

Aenean commodo ligal geate dolor. Aenan massa. Loren ipsum dolor sit amet,color dolor sit amet

see More
ข่าวกิจกรรม

New
รับฟังการบรรยาย "ปิโตรเคมี การเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรธรรมชาติ"

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง S203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

New
SEMINAR: SUCCESS SHARING

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์ความสำเร็จและการใช้ความรู้ทางด้านเคมี ณ ห้อง 209 ตึก 10 วันที่ 8 ธันวาคม 2563


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน