•  

  •  

  •  

  •  

ข่าวกิจกรรม

New
Open House 2020

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกิจกรรม open house 2020 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563

New
ศึกษาดูงาน บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

นักศึกษาและคณาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ณ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

New
การประกวดผลงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ผ่านการฝึกสหกิจศึกษาปีการศึกษา 1/2562 ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการสหกิจศึกษา (UTK COOP 2020) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน