ประวัติความเป็นมา

Welcome To UTK Faculty of Engineering

ประวัติสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การเรียนการสอนวิชาชีพด้านเคมีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเริ่มในปี พ.ศ. 2517 โดยเปิดสอนหลักสูตรปวช. (เทคนิคการเคมี) โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2522 ได้รับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลฝรั่งเศสในการจัดตั้งในปีพ.ศ. 2520 ได้เปิดสอนระดับปวส. สาขาวิชาเทคนิคการเคมี ในปีพ.ศ. 2521 ได้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเคมีอุตสาหการ (2 ปี)โดยรับนักศึกษาที่จบในระดับ ปวช. สาขาวิชาเคมีอุตสาหการ ต่อมาในปีพ.ศ. 2532 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. (3 ปี) สาขาวิชาเคมีอุตสาหการ-ปิโตรเคมีรับนักศึกษาที่จบในระดับ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ในปีพ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและงดรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในปี 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (4 ปี) และงดรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม